Webshop » Aanhangwagenverhuur » Bagagewagen gesloten 500kg

Bagagewagen gesloten 500kg

AHW-SARIS-500 Bagagewagen gesloten 500kg
AHW-SARIS-500 Bagagewagen gesloten 500kgAHW-SARIS-500 Bagagewagen gesloten 500kgAHW-SARIS-500 Bagagewagen gesloten 500kgAHW-SARIS-500 Bagagewagen gesloten 500kg

€ 20,00 inclusief BTW

Aantal  Gesloten bagagewagen te huur, om al je vakantiespullen mee te nemen. Vrijwel nieuw, schoon en fris van binnen. Na elke verhuurperiode wordt de laadruimte van deze bagagewagen schoongemaakt.

Deze Saris Grande Campioni bagagewagen kan en mag door vrijwel elke auto getrokken worden. Hij is nog zo goed als nieuw en technisch dus in uitstekende staat. Hij rijdt op goede 13 inch banden en ligt als een blok achter de auto zonder hinderlijk te stuiteren. Met deksel. Deze vakantiekar weegt leeg slechts 150 kg en mag 350 kg laden. Het volume van deze bagagewagen is 840 liter. Er zijn 2 uitvoeringen van deze Saris Campioni Bagagewagen, dit is de grotere en nieuwe uitvoering van de twee. Standaard voorzien van een 13-polige Jaeger stekker, maar een 7-pins verloopstekker is beschikbaar. Geef bij het afronden van de reservering svp even aan of u deze nodig heeft.

Afmetingen bagagewagen (LxB): 255 x 145 cm
Afmetingen laadruimte: 154 x 103 x 53 cm
Maximum gewicht: 500 kg.
Eigen gewicht: circa 150 kg.
Maximum laadvermogen: 350 kg.

Tarieven
1 dag     € 20,00
2 dagen     € 35,00
3 dagen     € 50,00
4 dagen     € 60,00
5 dagen     € 70,00
6 dagen     € 78,00
7 dagen     € 89,00
2 weken  € 170,00
3 weken  € 240,00
In het hoogseizoen is het alleen mogelijk om per week te huren.

Borg 250 euro
Een geldige legitimatie zoals rijbewijs is eveneens benodigd.
Langere periode: prijs in overleg   

De huur gaat in op de aanvangsdag vanaf 13.00 uur en eindigt op de inleverdag om 10.00 uur. Afwijkende tijden in overleg.

Neem zelf je eigen witte kentekenplaat mee. De aanhanger is licht van gewicht, onberemd en heeft dus geen eigen oplooprem.

Regio
Ideaal voor vakanties of kleine verhuizingen voor klanten uit de omgeving van Velsen Noord, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Wijk aan Zee, Limmen, Heiloo, Alkmaar, Haarlem, IJmuiden, Driehuis, Overveen, Assendelft, Uitgeest, Akersloot, Krommenie, Wormerveer, Nauerna, Wormer, Zaandam, Zaanstad, Velserbroek, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Bloemendaal, Spaarndam, Purmerend, Egmond, Bergen.

Handleiding voor het gebruik
Aankoppelen
De kogeldruk (het gewicht waarmee de motoraanhangwagen op de trekhaak drukt) moet 50-75 kg zijn, maar nooit meer dan voorgeschreven voor de trekhaak / auto combinatie.

Deze koppeling en de kogel mogen best een beetje vettig zijn, dat voorkomt vervelende piepjes en kraakjes onderweg. Koppel eerst de aanhangwagen aan. Dan de hulpkoppeling, dat is dat staalkabeltje dat aan een oog op de trekhaak komt. Heeft u dat oog niet dan kunnen wij dat meestal nog ter plekke leveren. U kunt het eenvoudig monteren.
hulpkoppeling-aanhangwagens-verplicht

Koppel dan de stekker vast. De motoraanhanger heeft een 7-polige stekker, voor 13-polige contacten is een verloopstekker beschikbaar. Draai dan het neuswiel omhoog, maak de klem los en trek dan het neuswiel zo hoog mogelijk op. Controleer of de koppeling helemaal om de kogel heen zit, en er niet bovenop ligt.

Afkoppelen
Eerst de stekker eruit, als je dit vergeet kan het een dure grap worden. Dan het neuswiel laten zakken. De noodkabel eraf en de aanhanger kan ontkoppeld worden.

Snelheid
De maximum snelheid voor deze motortrailer bedraagt 90 km/uur.

Beladen
Belaad de bagagewagen nooit zwaarder dan toegestaan. Verdeel de lading goed over het oppervlak. Een puntbelading zal tot schade aan de vloer leiden.

Rijden
Rij veel voorzichtiger en langzamer dan je gewend bent met een losse auto. Maak geen abrupte bewegingen. Doe zijdelingse verplaatsingen (van rijstrook wisselen) langzaam en vloeiend. Als de aanhanger gaat slingeren, rem dan stevig af, en controleer de kogeldruk en gewichtsverdeling. Een bagagewagen geladen met fietsen heeft een hoog zwaartepunt en daarom moeten bochten en vooral rotondes rustig genomen worden. Bij te snelle bochten zijn de zijdelingse krachten enorm. Dat kan resulteren in een knappende spanband, verbuigende bevestigingspunten, of een kantelende aanhangwagen.

Verhuurvoorwaarden
De voorwaarden kort samengevat:
Zorg goed voor de aanhangwagen. Hou je aan de regels voor snelheid en belading. Breng de aanhanger op tijd terug. Bij schade of diefstal ben je aansprakelijk voor alle kosten. Ook teken je ervoor dat binnenkomende bekeuringen door jou betaald worden. Hou er rekening mee dat een bekeuring uit het buitenland soms 2 maanden onderweg kan zijn.

De uitgebreide, officiele verhuurvoorwaarden:
Huurvoorwaarden Bolski motortrailerverhuur

Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Bolski (verder aangeduid als “verhuurder”) afgedrukt als bijlage bij de huurovereenkomst.

Artikel 1: huurprijs

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief zoals op de huurovereenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is vermeld.

Artikel 2: aflevering en teruggave

De huurder erkent de trailer met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. De huurder verbindt zich de trailer met toebehoren aan de verhuurder terug te geven op de datum en plaats die in de huurovereenkomst zijn genoemd in dezelfde goede conditie, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan en dit op de huurovereenkomst is aangetekend. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze huurvoorwaarden.
Bij het ophalen van de trailer zal een huurovereenkomst in tweevoud worden ingevuld en ondertekend door de huurder.
Indien de trailer met toebehoren niet binnen de huurovereenkomst vermeldde, eventueel verlengde, termijn bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugvordering van de trailer, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen. In een zodanig geval wordt de dagprijs over de verlengde periode verhoogd met een bedrag van €50 onverminderd het recht van de verhuurder om de eventueel door deze te lijden schade en te maken kosten op de huurder te verhalen, één en ander tenzij de overschrijding van de huurtermijn een gevolg is van een technisch mankement aan de trailer waarvoor de verhuurder ingevolgde de wet aansprakelijk is.
De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de betaling contant te geschieden bij ophalen van de trailer. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd.

Artikel 3: gebruik van de trailer

De huurder staat ervoor in dat de gehuurde trailer zorgvuldig en overeekomstig zijn gebruiksaanwijzing die te vinden is op www.uitlaatstore.nl met de geldende wettelijke bepalingen wordt gebruikt. De huurder verplicht zich de trailer uitsluitend zelf te gebruiken. Deze persoon dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Het doorverhuren van de trailer is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.
Aan de gehuurde trailer mogen geen veranderingen door de huurder of in zijn opdracht worden aangebracht tenzij de verhuurder schriftelijk daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook in het geval van een eventuele reparatie aan de trailer tijdens de verhuurperiode, hiervoor is altijd goedkeuring van de verhuurder nodig.

Artikel 4: onderhoud/reparatie voor rekening van de huurder

Wassen en schoonmaken van de trailer indien dit naar het oordeel van de verhuurder noodzakelijk is.
Reparatie aan en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normale slijtage. Reparatie of aanschaf van een nieuwe band elders is geheel voor eigen rekening.
Alle werkzaamheden die ten gevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal, brand etc. moeten worden uitgevoerd.
Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de trailer, daaronder mede begrepen overbelading, verkeerd aan- of afkoppelen en de gevolgen van deelname aan wedstrijden.

Artikel 5: melding van schade, ongeval en/of diefstal

Schades aan of veroorzaakt door de trailer, alsmede diefstal van de trailer dienen tijdens de huurperiode onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien door de huurder gemeld te worden aan de verhuurder, met vermelding van alle relevante gegevens. In geval derden bij een schade betrokken zijn, is de huurder met name verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot zodanige derden te noteren en aan de verhuurder alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en andere derden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de trailer tijdens de huurperiode en hij is aansprakelijk bij verlies en/of diefstal van de trailer tijdens de huurperiode.

Artikel 6: vrijwaring

De verhuurder is nimmer aansprakelijk ter zake van schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst.
De huurder is aansprakelijk en vrijwaart verhuurder voor alle schade, kosten en/of schade van de huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de trailer en/of toebehoren,kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de trailer zoals trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan de trailer en/of toebehoren worden toegebracht, al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover niet door enige verzekering gedekt.
De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder tengevolge van vertraging in de aflevering van de trailer, defecten aan de trailer, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden.

Artikel 7: verzekering

De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering van het voertuig waarmee de huurder de trailer voortbeweegt. De kosten van het laten terugbrengen van de trailer in geval van een niet direct op te lossen technisch mankement zijn nimmer op de verhuurder te verhalen. Daarom wordt aangeraden een Reis- en kredietbrief met Aanhangwagensupplement te nemen. De huurder blijft onverminderd aansprakelijk voor alle schade bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode. De lading is niet verzekerd door de verhuurder, hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 8: ontbinding van de huurovereenkomst

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling , faillissement van de huurder of het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de huurder; bij vestiging in het buitenland van de huurder; bij vordering van overheidswege van het desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was.
Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich bevindt dan wel zich weer in bezit van het gehuurde te stellen.

Artikel 9: algemene bepalingen

De huurder verplicht zich naam- en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk aan de verhuurder mee te delen.
Indien de huurovereenkomst met meer dan een persoon wordt afgesloten zijn alle ondertekenaars hoofdelijk jegens de verhuurder aansprakelijk.
Indien de persoon, die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge deze huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder verschildigde bedragen, verwijst naar een ander persoon die vervolgens in gebreke blijft te betalen, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel betalen.


Verhuurvoorwaarden
Bolski 2016
1 december 2016

trailerverhuur, trailer, motoraanhanger, aanhangwagen, motoraanhangwagen, verhuur, motorvakantie, huren, 1 motor, 2 motoren, 3 motoren, 4 motoren, 5 motoren, te huur, last minute, bagagewagen, bagageaanhangwagen, bagagetrailer, vouwwagen, kampeerwagen, camping, kamperen, vakantie, motorvakantie, buitenland, tent, bagage, duitsland, frankrijk, spanje, belgie, oostenrijk, italie, zwitserland, luxemburg, andora, nederland, denemarken, noorwegen, zweden

Aanhangwagenverhuur verhuur van bagagewagens motortrailers verhuisaanhangwagen in 's-Graveland 't Veld 't Zand Aalsmeer Aalsmeerderbrug Aartswoud Abbekerk Abbenes Aerdenhout Akersloot Alkmaar Amstelveen Amsterdam Amsterdam Zuidoost Amsterdam-Duivendrecht Andijk Ankeveen Anna Paulowna Assendelft Avenhorn Badhoevedorp Barsingerhorn Beets Beinsdorp Bennebroek Benningbroek Bentveld Bergen (NH) Bergen aan Zee Berkhout Beverwijk Blaricum Bloemendaal Blokker Boesingheliede Bovenkarspel Breezand Breukeleveen Broek in Waterland Broek op Langedijk Buitenkaag Burgerbrug Burgerveen Bussum Callantsoog Castricum Cruquius De Cocksdorp De Goorn De Koog De Kwakel De Rijp De Waal De Weere de Woude Den Burg Den Helder Den Hoorn Den Ilp Den Oever Diemen Dirkshorn Driehuis NH Driehuizen Duivendrecht Edam Egmond aan den Hoef Egmond aan Zee Egmond-Binnen Enkhuizen Graft Groet Grootebroek Grootschermer Haarlem Haarlemmerliede Halfweg Haringhuizen Hauwert Heemskerk Heemstede Heerhugowaard Heiloo Hem Hensbroek Hillegom Hilversum Hippolytushoef Hobrede Hoofddorp Hoogkarspel Hoogwoud Hoorn Huisduinen Huizen IJmuiden Ilpendam Jisp Julianadorp Katwoude Koedijk Kolhorn Koog aan de Zaan Kortenhoef Kreileroord Krommenie Kudelstaart Kwadijk Lambertschaag Landsmeer Laren Leimuiderbrug Lijnden Limmen Lisserbroek Loosdrecht Lutjebroek Lutjewinkel Marken Markenbinnen Medemblik Middelie Middenbeemster Middenmeer Midwoud Monnickendam Muiden Muiderberg Naarden Nederhorst den Berg Nibbixwoud Nieuw-Vennep Nieuwe Niedorp Noord-Scharwoude Noordbeemster Noordeinde Obdam Oost-Graftdijk Oosterblokker Oosterend Oosterleek Oosthuizen Oostknollendam Oostwoud Oostzaan Opmeer Opperdoes Oterleek Oude Meer Oude Niedorp Oudendijk Ouderkerk aan de Amstel Oudeschild Oudesluis Oudkarspel Oudorp Overveen Petten Purmer Purmerend Purmerland Rijsenhout Rozenburg Santpoort-Noord Santpoort-Zuid Schagen Schagerbrug Schardam Scharwoude Schellinkhout Schermerhorn Schiphol Schiphol-Rijk Schoorl Sijbekarspel Sint Maarten Sint Maartensbrug Sint Maartensvlotbrug Sint Pancras Slootdorp Spaarndam Spaarndam gem. Haarlem Spanbroek Spierdijk Spijkerboor Starnmeer Stompetoren Tuitjenhorn Twisk Uitdam Uitgeest Uithoorn Ursem Ursem gem. S Velsen-Noord Velsen-Zuid Velserbroek Venhuizen Vijfhuizen Vogelenzang Volendam Waarland Warder Warmenhuizen Watergang Weesp Wervershoof West-Graftdijk Westbeemster Westerland Westknollendam Westwoud Westzaan Weteringbrug Wieringerwaard Wieringerwerf Wijdenes Wijdewormer Wijk aan Zee Winkel Wognum Wormer Wormerveer Zaandam Zaandijk Zandvoort Zijdewind Zuid-Scharwoude Zuidermeer Zuiderwoude Zuidoostbeemster Zuidschermer Zwaag Zwaagdijk-Oost Zwaagdijk-West Zwaanshoek Zwanenburg
0251 0255 023 072 075 0229 0252 020 0228 1000 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1086 1087 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1117 1118 1119 1120 1121 1127 1130 1131 1132 1135 1140 1141 1145 1150 1151 1153 1154 1156 1160 1161 1165 1170 1171 1175 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1200 1201 1202 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1221 1222 1223 1230 1231 1240 1241 1243 1244 1250 1251 1252 1260 1261 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1380 1381 1382 1383 1394 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1410 1411 1412 1420 1421 1422 1423 1424 1430 1431 1432 1433 1435 1436 1437 1438 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1451 1452 1454 1456 1458 1461 1462 1463 1464 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1520 1521 1525 1530 1531 1534 1536 1540 1541 1544 1546 1550 1551 1560 1561 1562 1566 1567 1600 1601 1602 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1613 1614 1616 1617 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1627 1628 1631 1633 1634 1636 1641 1642 1643 1645 1646 1647 1648 1652 1654 1655 1657 1658 1661 1662 1663 1670 1671 1674 1676 1678 1679 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1691 1692 1693 1695 1696 1697 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1710 1711 1713 1715 1716 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1738 1740 1741 1742 1744 1746 1747 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1759 1760 1761 1764 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1773 1774 1775 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1800 1801 1802 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1829 1830 1831 1832 1834 1840 1841 1842 1843 1844 1846 1847 1850 1851 1852 1853 1860 1861 1862 1865 1870 1871 1873 1900 1901 1902 1906 1910 1911 1920 1921 1930 1931 1934 1935 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1980 1981 1985 1990 1991 1992 2000 2001 2002 2003 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2040 2041 2042 2050 2051 2060 2061 2063 2064 2065 2070 2071 2080 2082 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2110 2111 2114 2116 2120 2121 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2140 2141 2142 2143 2144 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2165


Gerelateerde producten