Garantie & Retouren

Filter producten voor je motor

Hier kunt u vinden wat u moet doen als u een aangekocht product wilt terugsturen onder het herroepingsrecht.

De Europese Richtlijn Consumentenrechten is sinds 13 juni 2014 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De nieuwe regels leiden ertoe dat de consument in het vervolg 14 kalenderdagen (in plaats van 7 werkdagen) bedenktijd krijgt om te beoordelen of hij de overeengekomen dienst of het toegezonden product wil houden. Binnen die termijn kan de consument ook besluiten om de gesloten overeenkomst te herroepen (ofwel: ontbinden). Deze regeling geldt niet voor B2B leveringen (leveringen aan bedrijven).

De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de consument. Dringend wordt aangeraden om de zending goed beschermd aan te bieden, goed verzekerd en aangetekend met handtekening voor ontvangst.

Herroepingsrecht - instructies

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (voor adresgegevens, zie Contact) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Herroepingsformulier

U kunt onderstaande tekst gebruiken in uw herroepingsbrief, of in uw email. (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:
  Uitlaatstore.nl 
  Marssteden 92
  7547 TD ENSCHEDE
  info@uitlaatstore.nl
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • Bestelnummer (indien bekend)
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Retouradres

Uitlaatstore.nl
Marssteden 92
7547 TD ENSCHEDE